Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op iedere pagina van de website www.eecootec.be (hierna ‘Website’) uitgebaat door Eecootec bvba (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘Eecootec’). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze Website. Door deze Website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze Disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze Website onmiddellijk te verlaten.

Aard van de aangeboden informatie

De informatie op deze Website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website wordt aangeboden ‘in haar huidige staat’ en zonder dat er garanties worden geleverd.

Onze Website is met grote zorg samengesteld. Wij leveren dan ook grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons dit meedelen via ons contactformulier.

Aan de gegevens, zoals die op deze Website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op deze Website vermelde gegevens afwijken van de door Eecootec bezorgde gedrukte versie, prevaleert laatstgenoemde.

 

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de Website (en van de erin opgenomen informatie) gebeurt uitsluitend op uw eigen risico. Onder gebruik van deze Website wordt, onder meer, verstaan: (in)laden, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren (bv. Reclamefilmpjes), invullen en verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken (bv. Informatie aanvragen) en het plegen van rechtshandelingen (bv. contract aangaan).

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, onvolledige of onjuiste informatie, tijdsverlies, virussen, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, schade voor het beëindigen van de Website, etc.) toegebracht door de Website, door gebruik van de Website of voortkomend uit de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen. Niets in deze Disclaimer sluit echter onze aansprakelijkheid uit voor opzet, grove fout, bedrog, lichamelijke schade of de dood.

Wij spannen ons in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij garanderen evenwel geen ononderbroken toegang.

Externe hyperlinks

Deze Website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die derden over de producten van Eecootec weergeven op hun website.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, etc., zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Eecootec, tenzij anders vermeld. De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, mogen niet zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Eecootec worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Eecootec staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Eecootec is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken. Eecootec behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze Disclaimer te wijzigen. Indien de Disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en/of via e-mail en zal de Disclaimer in werking treden 30 dagen na aankondiging. Deze Disclaimer werd het laatst gewijzigd op 18 februarie 2020. Eecootec behoudt zich tevens het recht de Website zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verdere aanspraken in zijn geheel stop te zetten.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy.  De gegevens die u op de Website invoert, worden vertrouwelijk behandeld.
Voor meer inlichtingen kunt u onze Privacy Statement raadplegen.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbanken

Deze Disclaimer is onderworpen aan het Belgisch recht.
Elke betwisting over de interpretatie of toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Brugge,
tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Contactgegevens

Voor vragen kan u ons contacteren op het volgend adres: Oude brugseweg 1b, 9910 Knesselare of via ons contactformulier.

Heeft u een project voor ons?

We maken graag even kennis.

Stuur ons een bericht of bel 0485 008 170

Bedankt om  ons te contacteren!

We nemen zo snel mogelijk terug contact met u op.